Vanliga frågor

Här följer några av de vanligaste frågorna och svaren kring Pelletsvärme

Hittar du inte svaret på din fråga här? Skicka din fråga till info@pelletvarmevast.se så svarar vi så snart vi kan. Vi publicerar gärna din fråga och svar på den här sidan också. Ange gärna i mailet om vi har ditt medgivande till det.

Gå direkt till Förråd och matningssystem eller Pellet


Frågor och svar om brännare

F: Är Ariterms pelletsbrännare P-märkta?

S: Ja. P –märkning är en frivillig testning som utförs av SP Sveriges Provning och Forskningsinstitut.

Mer utförligt svar.

Provningen omfattar följande områden:

Lägsta godkända verkningsgrad

Maximalt 10% sämre än oljebrännare i standard provpanna

Emissioner

Max utsläpp av CO och OGC till omgivande luft.

Säkerhet mot bakbrand

Minst två av varandra oberoende säkerhetssystem mot bakbrand.

Tillverkningskontroll

Egenkontroll av kvalitén på tillverkade produkter.

P- märkning kan sägas vara ett svenskt godkännande av vissa minimikrav som kan ställas på produkten.

Oftast krävs att produkten skall vara P- märkt för att man skall erhålla något av de generella bidrag som utgår i vissa delar av landet. Dessutom ersätter P-märkningen tidigare krävda typgodkännande för att kunna installeras utan särskild prövning från fall till fall.

P-märkningen kan inte användas för att jämföra olika brännare med varandra, då den i ringa omfattning tar hänsyn till någon kundnytta. Endast krav på lägsta godtagbara verkningsgrad och minsta antal säkerhetssystem mot bakbrand kan till viss del klassas som direkt nyttiga för kunden, men följande ex. visar att olika produkter inte ens på dessa punkter kan jämföras med varandra.

Godkänd verkningsgrad enligt P-märkning har den brännare som uppnår 70 % verkningsgrad vid provning på dellast i standard provpanna. (dellast inkluderar alla start och stopp)

Den modernaste oljebrännaren i standard provpanna uppnådde vid samma körning 80% verkningsgrad. Ariterm Biomatic+ uppnådde 87 % verkningsgrad vid körning på dellast. Skillnaden är 17%.

Säker mot bakbrand skulle den brännare vara som har två säkerhetssystem. Verkligheten visar tydligt att så inte är fallet. Säkerhetssystem i den mening som SP föreskriver kräver underhåll och sköts inte dessa säkerhetssystem har de ingen funktion när olyckan är framme.

Ingen av marknadens brännare kan jämföra sig med Ariterm BeQuem.

F: Hur ofta måste Ariterms BeQuem pelletbrännare rengöras för att garantera en störningsfri drift?

S: I normalfall 1-3 gånger per år. Vi rekommenderar 1 gång per år.

Mer utförligt svar.

Vid användning av normal trä pellets är underhållet betingat av den ”koksning” som bildas av aska och kolpartiklar hoplimmade av kondenserat kolväte. Denna koksning fäster vid rörkrökens insidor och bygger på till en viss tjocklek och blir oftast begränsad till denna nivå utan att förorsaka några problem i frammatningen av bränslet. Igensättning av lufthålen förekommer normalt inte.

I händelse av sintrande bränsle blir förutsättningarna helt förändrade. Sintrat material täpper till lufthålen och stör därigenom förbränningen.

Sintrande material i storleken 1-5 mm måste bortföras manuellt ur brännkoppen tex. med en sked. Bildas större sintrande partiklar matas dessa oftast automatiskt över brännkoppens kant och försvinner ner i flygaskan.

OBS. Sintrande aska orsakas alltid av silikat (sand) föroreningar i bränslet. Tyvärr kan detta ej konstateras innan förbränningen.

Bränsle som orsakar sintrande aska skall alltid reklameras.

F: Vad händer med Ariterm BeQuem pelletbrännare vid strömavbrott och vad sker då strömmen återkommer?

S: Vid strömavbrott stannar brännaren. Då strömmen återkommer startar brännaren åter.

Mer utförligt svar.

Beroende på hur lång tid som strömavbrottet har varat väljer brännaren att tända på befintlig glöd i brännkoppen eller att aktivera den elektriska tändningen.

Oavsett hur länge strömmen varit borta och vilken upptändningsform brännaren då väljer att aktivera, sker upptändningen på ett helt problemfritt och säkert sätt år ut och år in.

Säkerhetssystemet i Ariterms pelletbrännare är en del av brännarens funktion och helt unikt.

Inte någon annan brännare har samma utvecklade säkerhetstänkande som Ariterm BeQuem Vid strömbortfall och efterföljande återstart sker dessa utan risk för tillbakaglödning eller okontrollerad antändning av rökgaser.

F: Är Ariterm BeQuem pelletbrännare utrustad med säkerhetssystem? Hur fungerar dessa säkerhetssystem vid strömavbrott och efter flera års drift?

S: Ja, brännaren är utrustad med säkerhetssystem men det unika är att dessa system är inte påbyggda den vanliga funktionen utan är en naturlig del av den. Av denna anledning behöver således inte heller dessa säkerhetssystem särskild tillsyn, funktionskontroll eller batteriström för att fungera. Inte heller är utbyte av slitagekänsliga delar nödvändig för att upprätthålla säkerheten.

Mer utförligt svar.

Av denna anledning behöver således inte heller dessa säkerhetssystem särskild tillsyn, funktionskontroll eller batteriström för att fungera.

Inte heller är utbyte av känsliga slitage delar är nödvändig för att upprätthålla säkerheten.

Brännarens säkerhetsfunktion upprätthålls ständigt genom att brännarens övre skruv, doserskruven, matar ner en kontrollerbar mängd pellets, motsvarande den önskade tillförda effekten. Samtidigt matar den nedre skruven alltid samma mängd pellet från fallschaktets botten till brännkoppen med en hastighet som är tre gånger så stor som tillförseln. Detta medför att det inte finns en sammanhängande bränslesträng genom brännareskruven som kan sprida värme bakåt genom brännaren. Detta förhållande bibehålls alltid oavsett om strömavbrott eller haveri på någon ingående del i brännaren skulle inträffa. Slussen är i detta sammanhang inte någon vital säkerhetsdetalj. Även om slussen helt skulle avlägsnas och därigenom ge fritt tillträde av syre, skulle inte värmespridning bakåt vara möjlig då bränslet saknas i brännareskruven.

F: Hur fungerar eltändning systemet för Ariterm BeQuem pelletbrännare och vilken livslängd kan det förväntas ha?

S: Avser vi upptändning av vanlig träpellet vågar vi faktiskt påstå att Ariterm idag har marknadens bästa eltändningssystem.

F: Fungerar brännaren tillförlitligt även under sommardrift vid enbart varmvattenproduktion eller i kombination med solvärme?

S: Ja Ariterms pelletbrännare är en av få brännare på marknaden som är anpassad för körning mot små effektuttag och fungerar perfekt i kombination med solvärme.

Mer utförligt svar.

Pellet brännare som fungerar enligt undermatnings principen är särskilt lämpliga för låg- effekt drift av följande skäl:

Upptändning kan då ske på gammal glöd vilket fungerar tillförlitligt efter flera månader av mycket litet eller inget effektuttag alls. Man får därigenom heller inget slitage på de ofta känsliga eltändnings systemen. Inte heller får man drift kostnader för elförbrukning eller stora utsläpp av föroreningar som sådan upptändning medför.

Luftinsläppet till förbränningen i en under matad brännare finns i toppen av brännkoppen vilket gör att något extra underhåll av luftinsläppen ej behövs till skillnad mot övermatade eller horisontalmatade utrustningar som kräver extra stort underhåll vid lågeffekt drift.

F: Hur länge har tillverkaren funnits på marknaden?

S: Som tillverkare av värmeutrustning är Ariterm ett av Sveriges äldsta företag som idag ledande tillverkare av pelletprodukter.

F: Fungerar brännaren med pelletbränsle tillverkat av billiga råmaterial såsom bark, torv, papper mm?

S: Ja, en undermatad pelletbrännare är okänslig för denna typ av råmaterial som oftast har lite högre askhalter än vanliga träpellet.

Mer utförligt svar.

Av samma orsaker som tidigare omnämnts kräver en undermatad pelletbrännare minimalt med underhåll, då matnings principen med undermatning motverkar igensättning av lufttilförseln.

En högre askhalt i bränslet medför endast att den större mängden aska matas över brännkoppens kant i takt med att den bildas vid förbränningen.

F: Kan jag använda min gamla panna?

S: En pelletbrännare kan normalt monteras på de flesta pannor även om en del pannor är mindre lämpliga för pelleteldning än andra. För att nå en godtagbar funktion på en befintlig panna måste man alltid genom rökgasmätning anpassa brännarens effekt samt inställning till varje installation. Varning för installation i nyare oljepannor!!! Ur bekvämlighetssynpunkt betyder en gammal panna oftast mycket mer underhåll och skötsel. Begär en redovisning från installatören vilket underhållsbehov som kommer att krävas

F: Vilken skorstensdimension måste jag ha?

S: Många har låtit renovera sin skorsten med flexibel slang och därmed kommit ner i dimension. För pelletbrännaren BeQuem fungerar dimension 90 mm om längden på skorstenen inte överstiger 10 m.

F: Måste jag ha dragbegränsare?

S: Nej Vi rekommenderar inte dragbegränsare. Enda undantaget kan vara om man bor vid extremt blåsiga ställen utmed kusten och variationerna i undertryck är mer än 20 Pq. Vid risk för kondens rekommenderar vi i första hand kondensslang.Frågor och svar om förråd och matningssystem

F: Finns det matningssystem som möjliggör användning av ett externt pelletförråd som kan placeras en bit bort från pannan?

S: Ja, t.ex Lidani NOSTOP.

Mer utförligt svar.

Vi förordar alltid byggande av riktiga förråd och matningssytem även om det inte är fel att börja med en enklare pellet behållare och kort skruv.

Vi vet dock att slutmålet för de allra flesta är att få ett bekvämt pelletsystem som fylls några gånger per år med bulkbil.

Tyvärr har få tillverkare av pelletbrännare någon helhetslösning att erbjuda sina kunder.

F: Kan jag använda pellet som är levererad med bulkbil utan risk för störningar eller ökat underhåll på brännaren?

S: Ja, det är helt riskfritt med bulkdistribution av pellet som uppfyller kraven enligt Svensk Standard och levereras enligt gällande normer.

Mer utförligt svar.

Detta är en av de vanligaste missuppfattningarna inom hela pellet branschen.

Bulkdistribution av pellet för olika ändamål har förekommit sedan 50 år tillbaka framför allt inom jordbruket. Tekniken är således väl beprövad och använd under många decennier.

Orsaken till att denna felaktiga information fortfarande sprids får tillskrivas dåliga kunskaper eller att allt för få produkttillverkare har fungerande systemlösningar.

F: Hur stor yta måste jag ha för ett pelletförråd?

S: Det är en vanlig missuppfattning att man inte tror sig ha plats för ett bulkförråd. Normalt räcker samma yta som den gamla oljetanken upptog under förutsättning att man har en takhöjd som är ca 2,15 m. Det är alltid en fördel att kunna bygga ett så högt förråd som möjligt. För att kunna fylla 3 ton med marginal krävs en yta på 2,5 x 1,5 m och en takhöjd på 2,15 m. Ett pelletförråd kan också byggas utanför huset.


Frågor och svar om pellet

F: Varför gör vi pellets?

S: En Energipellet är en förpackning av ett förädlat bränsle tillverkat av ett biobaserat råmaterial oftast utan bindemedel. Man kan därmed undvika oönskade inblandningar och föroreningar som har negativ miljöpåverkan eller förbränningsegenskaper.

Mer utförligt svar.

Här är några av fördelarna med detta:

F: När blir det skatt på pellet?

S: Man förväxlar ofta skatter och miljöavgifter. Energiskatten på fossila bränslen såsom olja, naturgas och kol är inte särskilt stor däremot är miljöavgifterna och framför allt koldioxidavgiften betydande. Pellet som är ett biobränsle ger inga tillskott av koldioxid vid förbränningen och kan därför inte heller drabbas av en sådan avgift.

F: Hur är tillgången på pellet?

S: Pellet tillverkas huvudsakligen av spill från sågverk och träbearbetnings- industrin .I framtiden kommer även andra delar av trädet att nyttjas som råvara till pellet. Inom överskådlig tid kommer inte råvaran att vara ett problem. Ett större problem för tillverkaren är istället lagringskapaciteten då produktionen måste pågå året runt för att tillfredsställa ett behov under en kallperiod.

F: Är det risk att pelleten slås sönder i samband med bulkleveranser?

S: Det är oftast en total missuppfattning att pelleten skulle gå sönder i samband med påfyllning. Pelleten är tillverkad för att klara en normal lagring, transport och hantering. Under förutsättning att så sker klarar pelleten en bulkleverans lika bra som andra alternativa leveranser. Problemet är istället att under en normal hantering från lagring på fabrik, till leverans hos kund sker en separation av stora och små partiklar. Vid inblåsning hos kund kan finmaterialet hamna i en del av förrådet och pelleten i en annan del.

F: Hur lång påfyllningsslang klarar bulkbilen?

S: Man skall alltid försöka begränsa avståndet mellan körbar väg och påfyllningsstos till kortast möjliga. Vid mer än 15-20 m får man ibland betala extra slangtillägg. Man bör inte ha slanglängder över 40 m. För att undvika detta kan man ha egna förlängningsrör fast eller löst monterade.

F: Är tillverkning av pellet en energikrävande process?

S: Visst krävs det tillsatsenergi för att torka och tillverka en pellets. Men totalt sett åtgår det troligen mindre energi att tillverka pellet än att elda råmaterialet direkt.